Privacybeleid

Op deze pagina vindt u informatie over de gegevens die worden verwerkt door Stichting Huisvesting N.S.G. Na een korte introductie van Stichting Huisvesting N.S.G. als verwerker van persoonsgegevens zal worden ingegaan op welke persoonsgegevens verwerkt worden, met welk doel deze gegevens gebruikt worden, hoe lang de gegevens bewaard worden, wie de gegevens ontvangen, welke privacy rechten u heeft en hoe de veiligheid van uw gegevens gewaarborgd wordt.

Stichting Huisvesting N.S.G.

Stichting Huisvesting N.S.G. (hierna: de Stichting) is in het leven geroepen om Navigators Studentenvereniging Groningen (hierna: N.S.G.) duurzaam te voorzien van een eigen sociëteit. In 2014 is het pand aan de Hardewikerstraat7-9 te Groningen aangekocht. Hierin zijn zowel de sociëteit van N.S.G. als woonruimte voor studenten van N.S.G. gevestigd. De Stichting draagt verantwoordelijkheid voor het onderhoud, de (her)financiering en de exploitatie van horeca in het pand.

Welke gegevens worden verwerkt?

De Stichting verwerkt tijdens momenten van herfinanciering de volgende persoonsgegevens:

  • voor-en achternaam;
  • e-mailadres;
  • woonadres;
  • telefoonnummer;
  • geboortedatum;
  • IBAN en tenaamstelling.

De gegevens worden gevraagd middelsde website www.pand.nsgroningen.nl. Noodzakelijke gegevens zijn aangeduid met een *.

Met welk doel worden gegevens verwerkt?

De persoonsgegevens worden verwerkt tijdens momenten van herfinanciering. De herfinanciering gebeurt door uitgifte van nieuwe waardepapieren of door verlenging van bestaande waardepapieren. Indien u wenst over te gaan tot de aanschaf van een waardepapier, wordt er een overeenkomst van geldlening gesloten tussen u als schuldeiser en de Stichting als schuldenaar. Voor de registratie van deze overeenkomsten zijn de naam en adresnoodzakelijk. Het IBAN en de tenaamstelling daarvan wordt gebruikt om aan het einde van de overeenkomst van geldlening aan de aflossingsverplichting te voldoen. Hete-mailadres en telefoonnummer wordt geregistreerd zodat de Stichting contact kan onderhouden met u als investeerder aangaande de geldlening en andere relevante zaken over het pand.

De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is dan ook uitvoering geven aan een overeenkomst van geldlening (art. 6 lid 1 onder B AVG).

Bewaartermijn persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden bewaard tot het einde van de looptijd van de overeenkomst van geldlening. Tegen het einde van de looptijd van de overeenkomst van geldlening zal de Stichting u berichten over het naderende einde van de bestaande overeenkomst, de mogelijkheid tot verlenging van de overeenkomst en de wijze waarop aan de aflossingsverplichting zal worden voldaan. Uw persoonsgegevens zullen in het geval van verlenging van de overeenkomst bewaard blijven zolang u in een contractuele relatie bent met de Stichting.
Na afloop van de leenovereenkomst zullen de gegevens niet langer dan drie jaar bewaard blijven indien er geen nieuwe overeenkomst met u tot stand komt.

De ontvangers

Primair is de Stichting ontvanger en verwerker van de gegevens. De Stichting verstrekt persoonsgegevens enkel aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw privacy rechten

U heeft het recht om uw gegevens op te vragen of te laten wijzigen bij de Stichting. U heeft tevens het recht op verwijdering van uw gegevens, indien u niet meer in een contractuele relatie bent met de Stichting.
Wilt u uw gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen? Neem dan contact op met stichting@nsgroningen.nl. Er zal zo spoedig mogelijk op uw verzoek worden gereageerd.

Veiligheid van persoonsgegevens

De Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus, en neemt passende maatregelen om verlies of openbaarmaking van uw gegevens tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, als er aanwijzingen zijn van misbruik van gegevens, of als u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met de Stichting via stichting@nsgroningen.nl.

Postadres:
Hardewikerstraat 7
9712 GR Groningen

KvK: 01145771